Company / Organization/ Institution: 
PencilTeam
 

Một con người cởi mở, thích sự đơn giản, yêu âm nhạc, thiết kế.